Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea în luna iunie 2024

0

În luna iunie 2024, Serviciul Control Relaţii de Muncă și Compartimentul Muncă Nedeclarată au efectuat 95 controale, fiind dispuse 249 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi clauzele din contractele colective de muncă, respectiv, contractele individuale de muncă.
Au fost aplicate 32 sancţiuni contravenţionale, din care 17 avertismente şi 15 amenzi în valoare de 146.800 lei.
În timpul controalelor, au fost identificate 3 persoane în situații de muncă nedeclarată, din care:
– 3 persoane fiind primite la muncă fară încheierea unui contract individual de muncă, încălcându-se prevederile art.16 (1) din Legea nr. 53/2003 (r)- Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru cazurile evidențiate mai sus angajatorii au fost sancționati in conformitate cu prevederile art. 260 (1), lit. e cu amenzi contravenționale in valoare totală de 60.000 lei.
Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost :
– cazuri de muncă nedeclarată;
– neîntocmirea evidenței zilnice a orelor de muncă;
– nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control;
– neplata drepturilor salariale ;
– neacordarea repausului săptămânal ;
– neplata orelor suplimentare ;
– neplata orelor de noapte.

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

În luna iunie 2024, în domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 26 controale, fiind constatate 46 neconformități de la punerea în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost aplicate 25 avertismente și 1 amendă în valoare de 800 lei.

Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:
– asigurarea de echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
– asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
– asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
– evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
– elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;
– efectuarea unei instruiri corespunzătoare lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă;
– dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
– dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
– efectuarea corespunzatoare a determinarilor de noxe necesare pentru protecția lucrătorilor expuși și luarea măsurilor la locurile de muncă;
– asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

În domeniul Supravegherii Pieței produselor au fost efectuate 5 controale, în urma cărora au fost verificate 24 produse, fiind constatate 2 neconformități și au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale.

Au fost comunicate de către angajatori 16 evenimente, din care: 4 evenimente care au provocat incapacitate temporară de muncă și 3 evenimente mortale; au fost avizate 7 dosare de cercetare a unor evenimente încheiate ca accidente de muncă care au produs incapacitate temporară de muncă.

În luna iunie 2024 s-au înregistrat 5 accidente de muncă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *