Ședinţă ordinară a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea

0

DISPOZIŢIA NR. 5294
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;
În temeiul prevederilor art.133, alin. (1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :
– Art.1.
– (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 27.06.2024, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.
– (2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.
– (3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.
– Art.2.
– Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
– Art.3.
– Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.
– Art.4.
– Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:
– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
– tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR, Mircia GUTĂU CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 21.06.2024

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI
NR. 5294 DIN DATA DE 21.06.2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI A
ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.06.2024:

– Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, indicatorii tehnico-economici conform P.N.I. A. Saligny, devizul general și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Arteră de legătură Str. Matei Basarab – Lacul Nord – bdul Republicii – str. Nicolae Titulescu” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea ”Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători în aria de delegare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public Vâlcea, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând în sortare în stația de sortare Roești, tratare mecano-biologică și operarea depozitului Roești – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
– Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 3.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, efectuat cu autobuze și microbuze în Municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 49043/27.12.2018 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
– Proiect de hotărâre privind modificarea caracteristicilor tehnice ale arterelor de circulație strada Izvorului, înscrisă în Cartea Funciară nr. 52411, strada Apusului, înscrisă în Cartea Funciară nr. 58420, strada Digului – Tronson I, înscrisă în Cartea Funciară nr. 54099, intrarea Grigore Teodosiu, înscrisă în Cartea Funciară nr. 51979 a municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
– Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil – teren cu destinația de drum public – strada Arinilor – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
– Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul în suprafață de 5,28 m.p. – proprietatea publică a municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
– Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul proprietatea publică a municipiului, situat în str. Luceafărului nr.6, bloc A2, scara A – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
– Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul, proprietatea publică a municipiului, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, bloc S19, scara C – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
– Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al statului și Administrarea Ministerului Finanțelor prin Autoritatea Vamală Română, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local, a imobilului – construcții și teren aferent – Sediu Birou Vamal de Interior Râmnicu Vâlcea, identificat prin numărul cadastral 60982, înscris în Cartea Funciară nr. 60982, situat în strada Ion Referendaru nr.10 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a imobilului construcții și teren aferent – Sediu administrativ, având numărul cadastral 54223 și înscris în Cartea Funciară nr. 54223, situat în strada Parcului Industrial nr.6 și exprimarea acordului de principiu pentru transmiterea acestui imobil din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor prin Autoritatea Vamală Română – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
– Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului – teren în suprafață totală de 5.454 m.p. (loturile 19 și 20 din terenul aferent Parcului Industrial – Zona Baraj Sud), înscris în Cartea Funciară nr. 44140 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
– Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local, cu destinația de drum public, a unui imobil teren în suprafață de 49 m.p. – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
– Proiect de hotârâre privind înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru terenul în suprafață de 33,41 m.p.(suprafață rotunjită în cartea funciară la 33 mp), situat în strada Morilor nr.28, cu destinația de drum public, ca urmare a Declarației notariale de renunțare dată de către Societatea Vila Cava SRL – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
– Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului a două imobile terenuri, situate în Râmnicu Vâlcea, strada Morilor – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei integrale a planului de selecție pentru selectia unui membru în consiliul de administrație al societății Piețe Prest SA – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
– Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului celor doi administratori provizorii în Consiliul de Administrație la societatea ETA SA, pentru o perioadă de 2 luni – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei intergrale a planului de selecție pentru selecția a doi membri în Consiliul de Admnistrație la societatea ETA SA – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Râmnicu Vâlcea a unui autovehicul electric nou prin ”Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național” – Rabla Plus 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
– Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea ETA SA pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
– Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor în vederea încheierii unor protocoale de colaborare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân de către UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea și alte UAT-uri din județul Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
– Proiect de hotărâre referitor la exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Teatrului Municipal ”Ariel” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
– Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv: iulie, august și septembrie 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
Prezentarea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 21642 din 23.05.2024.
– Întrebări, interpelări și informări.

PRIMAR, Mircia GUTĂU SECRETAR GENERAL, Ion DIDOIU

Întocmit Serv. APL,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *