SEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL RAMNICU VALCEA

DISPOZIŢIA NR. 57
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;
În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a), alin. (4), alin.(5) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :
– Art.1.
– (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară de îndată, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 19.01.2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.
– (2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.
– (3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, înaintea desfășurării ședinței Consiliului Local.
– Art.2.
– Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
– Art.3.
– Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.
– Art.4.
– Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:
– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
– tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR, Mircia GUTĂU CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR GENERAL,jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 18.01.2023

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI
NR. 57 DIN DATA DE 18.01.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI A
ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ
ÎN DATA DE 19.01.2023:

– Proiect de hotărâre privind clarificarea situației juridice a imobilului situat în strada Carol I nr.19 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
– Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/10.10.2022 pentru aprobarea depunerii Proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii – Grădiniței cu program prelungit Traian, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
– Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 298/10.10.2022 pentru aprobarea depunerii Proiectului Creșterea eficienței energetice în clădirea – Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Nicolae”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de avizare a programului de funcționare a agenților economici din municipiul Râmnicu-Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.

PRIMAR, Mircia GUTĂU SECRETAR GENERAL, Ion DIDOIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *